1003120  
  1  
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
 + ลักษณะที่ตั้ง
 + ลักษณะสังคม
 + ลักษณะเศรษฐกิจ
 + ลักษณะทรัพยากร
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  หนังสือพิมพ์เปิดบ้านบางโปรง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  รวมภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
 + เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
 + เจ้าหน้าที่กองคลัง
 + เจ้าหน้าที่กองช่าง
 + เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
 + เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  มติ ก.อบต
  คำสั่ง อบต.บางโปรง
  ประกาศ อบต.บางโปรง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  วารสาร อบต.บางโปรง
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานควบคุมภายใน
 
 
 
 
   
   
 
 
 

     
 
 
   
  อบต.บางโปรง  
   
  
 
 
     
 
 
 
 
 
           
Protect The King ธนาคารออมสิน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ กรมการจัดหางาน
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเวบไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd.