1003863  
  1  
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
 + ลักษณะที่ตั้ง
 + ลักษณะสังคม
 + ลักษณะเศรษฐกิจ
 + ลักษณะทรัพยากร
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  หนังสือพิมพ์เปิดบ้านบางโปรง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  รวมภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
 + เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
 + เจ้าหน้าที่กองคลัง
 + เจ้าหน้าที่กองช่าง
 + เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
 + เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  มติ ก.อบต
  คำสั่ง อบต.บางโปรง
  ประกาศ อบต.บางโปรง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  วารสาร อบต.บางโปรง
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานควบคุมภายใน
 
 
 
 
   
   
 
 
 

     
 
 

ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  | แผนผังเว็บไซต์  

 กิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 ศูนย์การเรียนรู้
 ศูนย์สี่รักษ์
 ศูนย์พัฒนาครอบครัว
 ศตส. อบต.บ้านโปรง
 อปพร.อบต.บ้านโปรง
 กู้ชีพ อบต.บ้านโปรง
 ดับเพลิง อบต.บ้านโปรง
 มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
 มาตราฐานครุภัณฑ์
 เครือข่ายวินัย จ.สมุทรปราการ

ข้อมูลพื้นฐาน

  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.


บุคลากร
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  รวมภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
        + สำนักงานปลัด
        + ส่วนการคลัง
        + ส่วนโยธา
        + ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
        + ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        + ส่วนสวัสดิการสังคม

ผลการดำเนินงาน
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย

ข้อมูลสำหรับประชาชน
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กฎหมายและระเบียบต่างๆ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
  มติ ก.อบต
  ประกาศ อบต.บางโปรง

ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางโปรง

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 หนังสือพิมพ์ เปิดบ้านบางโปรง

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานควบคุมภายใน


 
 
     
 
 
 
 
 
           
Protect The King ธนาคารออมสิน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ กรมการจัดหางาน
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเวบไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd.